Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
(INCLUSIEF MONTAGE VOORWAARDEN EN GARANTIEVOORWAARDEN)

Datum:15 september 2017
Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door VS-MT b.v.

 

1. Algemeen:

 1. 1.1  Op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

 2. 1.2  Een aanbieding is een uitnodiging tot het geven van een opdracht.

 3. 1.3  Overeenkomsten komen eerst tot stand indien de opdracht door ons is aanvaard en

  bevestigd. We behouden ons te allen tijde het recht voor een overeenkomst niet aan te gaan of niet uit te voeren, als uit een kredietonderzoek blijkt dat de opdrachtgever niet voldoende verhaal biedt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

 4. 1.4  Eenmaal door ons bevestigde opdrachten kunnen niet door de opdrachtgever worden geannuleerd zonder vergoeding van de door ons in verband daarmee gemaakt kosten, met een minimum van 25% van de opdrachtwaarde.

 5. 1.5  Wijzigingen in de opdracht die nalevering van goederen en/of extra werkzaamheden met zich meebrengen, kunnen wij in rekening brengen.

 6. 1.6  Bij gebreke van een andersluidende afspraak gaat bij tegenstrijdigheid tussen een bepaling in een overeenkomst en een bepaling in deze algemene voorwaarden, de bepaling in de overeenkomst voor. De bepalingen in deze algemene voorwaarden gelden voor het overige in aanvulling op de bepalingen in de overeenkomst.

 

2. Prijzen en levertijden:

 1. 2.1  De levertijden zullen door ons zo goed mogelijk in acht worden genomen maar zijn overigens vrijblijvend en dus nimmer fataal.

 2. 2.2  De prijzen in de offerte en aanbiedingen zijn vrijblijvend.

 3. 2.3  Als in een offerte geen geldigheidsduur is opgenomen, geldt daarvoor een geldigheidsduur

  van maximaal 14 kalenderdagen.

 4. 2.4  Bij externe omstandigheden die onze kostprijs verhogen, mogen wij deze verhoging na

  voorafgaande kennisgeving (tussentijds) doorberekenen.

 5. 2.5  Bij de berekening van de kosten van uit te voeren werkzaamheden gaan wij uit van een

  normale vijf- daagse werkweek en een achturige werkdag waarvan de werkuren liggen tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Overwerk dat buiten onze schuld of verantwoordelijkheid dient te geschieden zal tegen het daarvoor geldende tarief extra aan de opdrachtgever worden berekend, evenals extra kosten in verband met veranderingen tijdens de werkzaamheden of door (bouwkundige) belemmeringen en andere vertragingen buiten onze verantwoordelijkheid.

 6. 2.6  De kosten voor het afladen vanaf de vrachtauto en het vervoer tot de plaats van montage zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij dit duidelijk in de opdrachtbevestiging als kosten of werk voor ons staat vermeld.

 7. 2.7  Het schoon c.q. stofvrij maken van de geleverde goederen is niet in de prijs inbegrepen. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat er een afvalcontainer aanwezig is voor het afvoeren van verpakkingsmateriaal. Deze container is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

3. Garantievoorwaarden:

 1. 3.1  Als wij een garantie verstrekken, wordt zulks nadrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld, dit kan onder vermelding van specifieke garantievoorwaarden.

 2. 3.2  In ieder geval gelden bij garanties altijd minimaal de volgende voorwaarden: (a) we kunnen nooit garanderen dat de geleverde goederen foutloos zijn of dat alle gebreken kunnen worden verholpen; (b) de opdrachtgever dient ons in de gelegenheid te stellen de geconstateerde gebreken te herstellen; (c) een beroep op een garantie is alleen mogelijk als de opdrachtgever aan al diens eigen verplichtingen richting ons heeft voldaan; (d) een beroep op een garantie is alleen mogelijk als de opdrachtgever meewerkt aan het onderzoek teneinde vast te stellen of het beroep op de garantie gerechtvaardigd is; (e) de garantie is niet overdraagbaar; (f) de garantie verandert onze gebruikelijke bewijspositie ten opzichte van het gegarandeerde niet; (g) gebreken dienen schriftelijk onderbouwd en gedetailleerd gemeld te worden; (h) geen beroep kan worden gedaan op een garantie als het gebrek het gevolg is van het handelen of nalaten van de opdrachtgever (waaronder een schending van een door de opdrachtgever gegeven garantie, zoals die genoemd in artikel 5.3) of het gebrek om een andere reden binnen de risicosfeer van de opdrachtgever valt; (i) de garantietermijn bedraagt maximaal 6 maanden behoudens een nadrukkelijk afwijkend beding.

 3. 3.3  Als wij garanties geven op goederen, is dat minimaal onder de volgende voorwaarden: (a) eventuele beperkingen in fabrieks-garanties gaan vóór de beperkingen van onze garantie; (b) er worden geen garanties gegeven op niet-nieuwe goederen; (c) garanties gelden niet voor zichtbare gebreken.

 4. 3.4  Als wij garanties geven op (de resultaten van de) werkzaamheden, dan is dat minimaal onder de volgende voorwaarden: (a) de garantie houdt in dat wij, bij een gerechtvaardigd beroep op de garantie conform de gestelde voorwaarden, de ons ter beschikking staande middelen en mankracht in Nederland zullen inzetten om tijdens de garantietermijn correct gemelde gebreken op eigen kosten te proberen te herstellen; (b) de garantietermijn gaat in op de datum waarop de werkzaamheden zijn goedgekeurd, dan wel wanneer de werkzaamheden naar onze mening zijn afgerond.

 5. 3.5  Bij tegenstijdigheid tussen de hiervoor genoemde garantievoorwaarden en specifieke garantievoorwaarden, gaan de specifieke voorwaarden voor.

 

4. Levering:

 1. 4.1  De levering en de overgang van het risico van de goederen geschiedt, behoudens een nadrukkelijk afwijkend beding, af ons bedrijf, of af het bedrijf van onze toeleveranciers. Dit geldt ongeacht of wij het vervoer en/of de aflevering regelen. Behoudens nadrukkelijk afwijkend beding, geschiedt het vervoer en de aflevering derhalve voor risico van de opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om het risico van het vervoer en de aflevering te verzekeren.

 2. 4.2  Het nalatig blijven van de opdrachtgever om het desbetreffende goed in ontvangst te nemen ontheft hem niet van zijn betalingsverplichting. Vanaf het tijdstip der levering, als hiervoor genoemd komen alle kosten vallende op het desbetreffende goed voor rekening en risico van de opdrachtgever.

   

5. Uitvoering werkzaamheden (algemeen)

 1. 5.1  Als wij werkzaamheden verrichten bij de opdrachtgever dient, behoudens een nadrukkelijk afwijkend beding, de opdrachtgever bij de aanvang en bij het eindigen van de werkzaamheden aanwezig te zijn.

 2. 5.2  Als wij werkzaamheden verrichten bij de opdrachtgever, zal de opdrachtgever in ieder geval: (a) ons toegang moeten geven tot de ruimten waar de werkzaamheden moeten worden verricht, (b) moeten zorgen voor een veilige werkomgeving, (c) moeten zorgen dat er voldoende verlichting aanwezig is om goed te kunnen werken, (d) moeten zorgen dat de werktemperatuur normaal is en (e) moeten zorgen dat er voldoende aansluitingen voor elektriciteit in de directe omgeving aanwezig zijn. Voor montage-werkzaamheden gelden daarnaast ook de voorwaarden in artikel 6. Voor eventuele brandgevaarlijke werkzaamheden gelden daarnaast ook de voorwaarden in artikel 7.

 3. 5.3  De opdrachtgever staat er voor in dat (a) alle aan ons geleverde informatie, documenten, data en andere input juist, volledig en actueel zijn, en in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving en (b) hij alle instructies opvolgt met betrekking tot het gebruik van de geleverde goederen.

 4. 5.4  Als wij werkzaamheden verrichten bij de opdrachtgever kunnen onze monteurs tijdelijk bepaalde zaken (zoals gereedschappen en hulpmaterialen) achterlaten. Voor deze zaken gelden de bepalingen uit artikel 12 (Eigendomsvoorbehoud), met uitzondering van artikel 12.1, 12.5 en 12.8, onverkort.

 5. 5.5  De bij de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden dienen, als wij daar om vragen, door de opdrachtgever te worden opgenomen en afgetekend. Voor eventuele klachten over het afgeleverde werk, geldt artikel 9 over reclames.

 

6. Montage-voorwaarden

 1. 6.1  De goederen worden gemonteerd overeenkomstig onze opdracht-bevestiging en volgens onze lay-out, schets of omschrijving. Eventuele wijzigingen in de opdracht dienen te worden opgegeven aan onze afdeling verkoop en niet aan de monteurs. Wijzigingen in de montage of opstelling zullen als meer / minderwerk worden verrekend.

 2. 6.2  In het algemeen worden de materialen gebundeld aangeleverd zodat efficiënt gelost kan worden.

 3. 6.3  De aanvoerwegen dienen verhard te zijn, zodat de goederen per vrachtwagen of bij grote zendingen per 20 tons trailer kunnen worden aangevoerd.

 4. 6.4  Wij zullen er steeds naar streven de opdrachtgever tijdig over het tijdstip van de (af)levering van de goederen op de hoogte te stellen. Indien er wijzigingen van opdrachtgever zijn ten aanzien van de leveringen dienen deze zo spoedig mogelijk doorgeven te worden. Indien dit te laat gebeurt dan zijn de gevolgen voor rekening van de opdrachtgever.

 5. 6.5  In het algemeen zal met de montagewerkzaamheden binnen 3 werkdagen na levering van alle benodigde goederen een aanvang worden gemaakt.

 6. 6.6  Indien mogelijk kan de vrachtauto naar binnen worden gereden om het lossen te vergemakkelijken.

 7. 6.7  Tijdens het lossen en de gehele montageperiode dient een vorkheftruck een hoogwerker of ander klim- en hefmaterieel door de opdrachtgever beschikbaar te worden gesteld met voldoende hefhoogte en draagvermogen. Het materieel, de hefhoogte en andere specificaties zijn door ons opgegeven in de offerte.

 8. 6.8  De aangevoerde goederen dienen steeds in de ruimte waar de goederen moeten worden opgesteld, direct naast de montageplaats, te worden opgeslagen. Opslag buiten is niet aan te bevelen daar door weersinvloeden het materiaal kan worden aangetast. Opslag buiten geschiedt dan ook altijd voor opdrachtgevers verantwoordelijkheid.

 1. 6.9  De ruimte of een gedeelte van een ruimte, waarin de goederen dienen te worden opgesteld, moet geheel ontruimd en schoon zijn, zodat de montage vlot en ongehinderd kan plaatsvinden. Deze ruimte dient afsluitbaar te zijn.

 2. 6.10  Voorwaarde voor een vlotte montage is een goede, voor het dragen van de goederen met inhoud, geschikte harde vloer, welke dient te voldoen aan de specificaties als gesteld in de offerte. Wij wijzen er met nadruk op, dat indien de vloer niet voldoet aan de gestelde eisen, de op te bouwen materialen niet of tegen een meerprijs geïnstalleerd kunnen worden.

 

7. Brandgevaarlijke werkzaamheden:

7.1 Wanneer we (ook) brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren, dient de opdrachtgever te zorgen dat: (a) de opdrachtgever onze monteurs voor aanvang van de werkzaamheden laat weten welke brandbare materialen er bij de werkplek staan of zijn; (b) brandbare materialen van de opdrachtgever op meer dan vijf meter van de werkplek worden geplaatst en, als dat niet mogelijk is, moeten de brandbare materialen worden afgedekt met branddekens; (c) op de werkplek of vlak daarbij altijd minimaal één verzegeld draagbaar blustoestel aanwezig is, met een inhoud van zes kilo bluspoeder (abc), welk blustoestel jaarlijks moet worden onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf; (d) op de werkplek of vlak daarbij minimaal twee branddekens aanwezig zijn; (e) de opdrachtgever minimaal één uur nadat het werk is uitgevoerd bij de werkplek controleert of er geen brand ontstaat.

 

8. Aansprakelijkheid:

 1. 8.1  Onze aansprakelijkheid bij reclames is te allen tijde beperkt tot het bepaalde in artikel 9. Voor eventuele andere soorten gebreken of tekortkomingen in hetgeen wij (op)leveren, zijn wij niet aansprakelijk.

 2. 8.2  Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit welke andere hoofde dan ook, is in alle gevallen beperkt tot schade die is veroorzaakt door de personen die belast zijn met onze bedrijfsleiding - en dus bijvoorbeeld niet voor schade die is veroorzaakt door (toe)leveranciers, hulppersonen of werknemers. De personen belast met de bedrijfsleiding zijn echter nimmer zelf persoonlijk aansprakelijk voor de schade.

 3. 8.3  In alle gevallen waarin nakoming nog mogelijk is en ook als wij een garantie hebben gegeven, zijn we pas in verzuim en pas aansprakelijk nadat we een schriftelijke ingebrekestelling hebben ontvangen waarin gespecificeerd en gedetailleerd de tekortkoming is omschreven en ons een redelijke termijn van minimaal 10 werkdagen is gegeven om de tekortkoming te herstellen, en wij de (vermeende) tekortkoming niet herstellen binnen deze termijn.

 4. 8.4  Ongedaanmaking van een door ons uitgevoerde en reeds door de opdrachtgever betaalde prestatie, als gevolg van ontbinding van een overeenkomst, wordt uitgesloten.

 5. 8.5  Onze aansprakelijkheid is voorts beperkt tot vergoeding van directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan: (a) de redelijke en aantoonbare kosten ter voorkoming of beperking van schade; (b) de redelijke en aantoonbare kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, behoudens in het geval van een proceskostenveroordeling, in welk geval die veroordeling geldt.

 6. 8.6  Wij zijn dus onder meer niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, schade die bestaat uit winstderving, verlies van omzet, verlies van opdrachten, beschadiging of verlies van data of software, zaakschade, inbraakschade, boetes, verlies van aanspraken van derden, vertragingsschade, brandschade, schade voortkomend uit onderbreking, vermindering of staking van de bedrijfsvoering, reputatieschade of immateriële schade, schade door dood of letsel.

 1. 8.7  Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het laagste van de volgende bedragen: (a) het bedrag dat onze verzekeraar in gegeven geval uitkeert;
  (b) 15% (vijftien procent) van de opdrachtwaarde exclusief BTW die aan ons is betaald uit hoofde van de overeenkomst waar de schade uit voortvloeit;

  (c) een bedrag van € 15.000 (vijftien duizend euro) voor alle schadevergoedingsvorderingen tezamen.

 2. 8.8  Bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de personen belast met onze bedrijfsleiding.

 3. 8.9  Zonder afbreuk te doen aan de in deze voorwaarden genoemde klacht- en

  verjaringstermijnen, dient de opdrachtgever, op straffe van verval van het recht op schadevergoeding, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een (1) maand na het bekend worden met de oorzaak van de schade, ons daar van op de hoogte te brengen en vervalt iedere vordering tot schadevergoeding als de opdrachtgever de schade niet in rechte vordert uiterlijk binnen zes (6) maanden na het moment waarop opdrachtgever geklaagd heeft dan wel bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de schade, welk moment eerder ligt.

 4. 8.10  De opdrachtgever stelt ons schadeloos en vrijwaart ons tegen aanspraken van derden, waaronder mede begrepen kosten voor juridische bijstand, vorderingen van werknemers, hulppersonen en (toe)leveranciers, boetes en schikkingsbedragen, die verband houden met het handelen en/of nalaten van de opdrachtgever of anderszins aan de opdrachtgever zijn toe te rekenen, daaronder mede begrepen het niet nakomen van de voorwaarden voor het kunnen uitvoeren van onze werkzaamheden en schending van garanties.

 5. 8.11  Als de opdrachtgever niet voldoet aan de (hierin) door ons gestelde voorwaarden voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden, of als de opdrachtgever een garantie schendt, dan is er sprake van schuldeisersverzuim aan de kant van de opdrachtgever en kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden.

 6. 8.12  Als een toeleverancier van ons een overeenkomst met ons beëindigt, niet-nakomt of opschort, mogen wij de opdracht zonder opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding geheel of gedeeltelijk opschorten en/of opzeggen.

 

9. Reclames:

 1. 9.1  Zichtbare gebreken dienen terstond bij levering te worden vastgesteld door vermelding op de vrachtbrief, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak uit hoofde van enig zichtbaar gebrek. Overige reclames dienen eveneens op straffe van verval uiterlijk 8 dagen na ontvangst cq. montage van de goederen schriftelijk onderbouwd en gedetailleerd bij ons te zijn ingediend. Elk recht op reclame vervalt zodra de goederen zijn verwerkt, doorgeleverd of in gebruik zijn genomen.

 2. 9.2  Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmeting, kleur, maat, etc. kunnen geen grond voor reclame opleveren.

 3. 9.3  De opdrachtgever dient ons de mogelijkheid te geven de gereclameerde goederen te inspecteren en dient ons op verzoek extra informatie te geven over het geconstateerde gebrek.

 1. 9.4  In geval van gerechtvaardigde reclame kunnen wij naar onze keuze: het gereclameerde goed

  al dan niet deels herstellen (repareren), vervangen of terugnemen en crediteren (in het laatste geval eventueel met aftrek van waardevermindering van het goed, bijvoorbeeld door beschadiging).

 2. 9.5  De hiervoor genoemde reclametermijnen gelden ook voor opnieuw geleverde producten.

 3. 9.6  Meer rechten kan de opdrachtgever niet ontlenen in verband met gebreken aan de goederen.

 

10. Betaling:

 1. 10.1  De betalingen dienen zonder opschorting of verrekening te geschieden voor of bij aflevering, tenzij anders is overeengekomen.

 2. 10.2  Wij hebben het recht de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst op te schorten en/of zekerheid van betaling te vragen, indien en zodra de opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van enige overeenkomst jegens ons niet nakomt, ook indien het verschillende overeenkomsten betreft.

 3. 10.3  Een factuur wordt geacht als juist te zijn geaccepteerd, als de opdrachtgever de juistheid niet binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum betwist. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en hebben wij zonder enige sommatie of ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente ad 10 % per maand, dan wel de wettelijke handelsrente als deze hoger is, vanaf de vervaldag in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor de volle maand gerekend wordt. Onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever de gehele alsdan verschuldigde hoofdsom vermeerderd met renten en na te noemen kosten onmiddellijk en in haar geheel te voldoen.

 4. 10.4  Indien wij genoodzaakt zijn om de vordering ter incasso uit handen te geven, welke noodzaak geacht wordt te bestaan 1 maand vanaf de dag waarop uiterlijk betaling had moeten plaatsvinden, komen alle kosten samenhangend met deze incasso, waaronder mede begrepen het volledige salaris van de door ons ingeschakelde advocaat, deurwaarder en/of incassobureau, zowel betrekking hebbende op werkzaamheden in rechte als buiten rechte, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over die kosten ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten hebben altijd een minimum van 15 % van de hoofdsom te vermeerderen met omzetbelasting.

 5. 10.5  Compensatie met enige door de opdrachtgever gepretendeerde tegenvordering, of een verplichting om reeds aan ons betaalde bedragen terug te betalen wordt nadrukkelijk uitgesloten, ook als de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt, bijvoorbeeld door deze te ontbinden.

 6. 10.6  Wij behouden het recht voor door de opdrachtgever gedane betalingen eerst te laten strekken tot betaling van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, dan de opeisbare (wettelijke handels)rente en dan het factuurbedrag.

 

11. Hoofdelijkheid:

Indien een overeenkomst met meerdere opdrachtgevers tezamen wordt gesloten zijn allen hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk terzake van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

12. Eigendomsvoorbehoud:

 1. 12.1  Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden over (het overgaan van) het risico op de opdrachtgever is bepaald, blijven alle door ons geleverde goederen ons eigendom totdat de opdrachtgever (i) de prijs voor die goederen, (ii) de kosten voor eventuele in verband met die goederen verrichtte of te verrichten werkzaamheden en (iii) eventuele vorderingen op de opdrachtgever wegens tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waaronder mede begrepen rente en kosten en eventuele boetes, heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud vervalt niet door het enkele feit dat wij op enig moment geen vordering meer op de opdrachtgever hebben.

 2. 12.2  De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen: (a) zorgvuldig te behandelen; (b) deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade (waaronder mede begrepen diefstal); (c) deze afgescheiden te houden van andere zaken gedurende de periode dat dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening mogelijk is; (d) eigendomsmarkeringen niet te verwijderen en/of te overplakken; (e) niet te verpanden noch deze op enige andere wijze te bezwaren; (f) niet te gebruiken als betaalmiddel; (g) niet zonder schriftelijke toestemming van ons aan ander zaken, de grond of een onroerend goed te bevestigen.

 3. 12.3  Als een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, dan wel rechten daarop wil vestigen en/of wil doen gelden, is de opdrachtgever verplicht ons zo snel als redelijkerwijs mogelijk is daar van op de hoogte te stellen.

 4. 12.4  Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen (daaronder mede begrepen, indien van toepassing, los te maken van andere zaken, de grond of een onroerend goed): (a) bij niet-tijdige betaling door de opdrachtgever; (b) wanneer voorzienbaar is dat de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen; (c) wanneer op de goederen beslag wordt gelegd; (d) wanneer op een aanzienlijk deel van het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd; (e) wanneer de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel hem dat wordt verleend; (f) wanneer het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of uitgesproken.

 5. 12.5  Iedere overeenkomst op grond waarvan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn geleverd wordt na terugname geacht door ons te zijn ontbonden; wij kunnen de teruggenomen goederen alsdan aan een ander verkopen.

 6. 12.6  De opdrachtgever dient eventuele waardevermindering van de goederen voor het moment van terugname, zoals door beschadiging, aan ons te vergoeden.

 7. 12.7  In het geval dat wij de in dit artikel omschreven rechten uitoefenen, zal de opdrachtgever de door ons verzochte medewerking verlenen en voorts geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming en volmacht aan ons, of een door ons aan te wijzen derde, om al die plaatsen te betreden waar onze eigendommen zich bevinden en die eigendommen terug te nemen en, indien van toepassing, los te maken van andere (on)roerende goederen. Dit is onverminderd het recht van ons op volledige vergoeding van kosten, schade en rente en onverminderd ons recht om in plaats van plaats van ontbinding van de overeenkomst nakoming daarvan te vorderen.

 8. 12.8  Voor zover het in lid 1 genoemde eigendomsvoorbehoud niet (langer) geldig is of bestaat, behouden wij een stil pandrecht voor op de goederen.

 9. 12.9  In het geval dat een onder het eigendomsvoorbehoud geleverd goed onderdeel gaat uitmaken van een ander goed, wordt dat andere goed, voor zover toegestaan door de wet, eigendom van ons en zijn daarop de bepalingen van dit artikel onverkort van toepassing. Voor zover het voorgaande niet is toegestaan door de wet of anderszins geen effect heeft, verkrijgen wij een stil pandrecht op het nieuwe goed. Als het goed onderdeel is uit gaan maken van een onroerend goed, verkrijgen wij een recht van opstal alsmede een voorrecht op dat onroerend goed. Op verzoek verleent de opdrachtgever medewerking aan het verder formaliseren van voornoemde rechten.

 

13. Tekortkoming opdrachtgever:

 1. 13.1  Wij zijn gerechtigd de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten en/of de opdracht zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding naar onze keuze per direct op te zeggen dan wel te ontbinden, indien en zodra de opdrachtgever in verzuim is met zijn verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst.

 2. 13.2  Het hiervoor genoemde recht hebben wij ook in geval van (aanvraag van) faillissement, (aanvraag van) surséance van betaling, dan wel in geval van stillegging, ontbinding of opheffing van het bedrijf van de opdrachtgever.

 3. 13.3  In alle voornoemde gevallen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alle vorderingen worden door het verzuim dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is.

 

14. Overmacht:

 1. 14.1  In geval van overmacht van ofwel de opdrachtgever ofwel onze eigen overmacht, zijn wij, zonder beperking, gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever te beëindigen, dan wel op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 2. 14.2  Als overmacht zal gelden iedere omstandigheid die de juiste en/of tijdige nakoming van de overeenkomst in ernstige mate belemmert of zelfs onmogelijk maakt, zoals bijvoorbeeld ziekte, brand, staking, overheidsmaatregelen, oorlog of andere onrusten, ernstige verkeersbelemmeringen, en in het bijzonder ook wanprestatie of overmacht aan de zijde van onze leveranciers of transporteur of al die anderen, waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen etc.

 

15. Verstrekte gegevens:

Opgave van gewichten, belastbaarheid, sterkte, en andere specificaties terzake het desbetreffende goed worden door ons gegeven bij benadering en zonder enige verbintenis. In geen geval kan de opdrachtgever hierin een reden vinden tot ontbinding van enige overeenkomst c.q. het eisen van enige schadevergoeding.

 

 

16. Geheimhouding:

 1. 16.1  De opdrachtgever en wij verplichten ons tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de andere partij, zolang de ontvangende partij in het bezit is van dergelijke informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit als zodanig door partij op wie het betrekking heeft is aangeduid, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Tenzij anders aangegeven door ons geldt technische kennis (over de goederen) van ons als vertrouwelijke informatie.

 2. 16.2  De ontvangende partij zal de vertrouwelijke informatie binnen de eigen organisatie (i) vertrouwelijk behandelen, (ii) deze niet delen met derden, behalve met adviseurs die zelf een geheimhoudingsplicht hebben of wanneer dat nodig is in het kader van een juridische procedure, en (iii) zal deze alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 1. 16.3  Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie: (a) die van algemene bekendheid of openbare toegankelijkheid is, of wordt, en deze bekendheid of toegankelijkheid niet het gevolg is van een schending van een geheimhoudingsplicht; (b) die wordt openbaar gemaakt op grond van en in overeenstemming met een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak, mits de ontvangende partij de verstrekkende partij zo spoedig mogelijk van een zodanige verplichting op de hoogte heeft gesteld en verstrekkende partij de mogelijkheid heeft gegeven openbaarmaking te voorkomen.

 2. 16.4  Op verzoek van de partij op wie de vertrouwelijke informatie betrekking heeft, retourneert of vernietigt de ontvangende partij de vertrouwelijke informatie, tenzij deze partij wettelijk verplicht is de informatie te bewaren of deze nodig heeft voor een juridische procedure of deze informatie nodig is in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

17 Algemeen:

 1. 17.1  Voor zover enige bepaling uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De getroffen bepaling wordt geacht te worden vervangen met een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.

 2. 17.2  Wij behouden het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst, wordt de opdrachtgever gevraagd akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden.

 3. 17.3  De rechtsverhouding tussen ons en de opdrachtgever vormt geen maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie of andere vergelijkbare samenwerkingsvorm.

 4. 17.4  De opdrachtgever mag de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst niet zonder onze toestemming aan een derde overdragen. De opdrachtgever stemt bij voorbaat in met het overdragen door ons van onze rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde partij.

 5. 17.5  Onder “schriftelijk” zoals genoemd in deze algemene voorwaarden wordt ook verstaan verzending per email of op andere elektronische wijze met bewijs van ontvangst.

 6. 17.6  Wanneer de opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd onderkent de opdrachtgever dat artikel 6:232, 6:234 en artikel 6:235 lid 1 en 3 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

 

18 Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten alsmede deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

19 Geschillen:

Alle procedures, met betrekking tot of voortvloeiende uit of verbandhoudende met overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van ieder andere rechter, worden voorgelegd aan de Rechtbank te Den Haag, onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep of cassatie.